Til deg som er pasient

Det kan være vanskelig å vite hvor man kan få hjelp dersom man opplever problemer etter en covid-19-infeksjon. Her har vi samlet en oversikt over forslag til hva man kan gjøre.
 

Finnes det behandling?

Det generelle svaret er nei, det finnes ingen standardisert behandling ennå for postinfeksiøs tilstand etter covid-19. Forskningen har rukket å komme med flere svært interessante funn, og flere teorier og behandlinger er under lupen. Men dessverre har man altså ikke kommet langt nok til å sikkert kunne identifisere hva de grunnleggende sykdomsmekanismene er, eller hvordan disse kan behandles.

Samtidig hender det at man får påvist følgetilstander som det allerede eksisterer behandling for. Derfor er det viktig at det screenes for de mest aktuelle tilstandene, og at du henvises til utredning når det er indikasjon for det.
 

Fastlegen

Fastlegen er første instans når man har problemer etter covid-19. Noen opplever heldigvis å få god hjelp av fastlegen, men dessverre er det også en del som føler at fastlegen ikke har mye å tilby og/eller ikke har tilstrekkelig kunnskap om senfølger.

Hva du vil trenge hjelp til av fastlegen avhenger av ditt konkrete symptombilde. British Medical Journal (BMJ) publiserte i september 2022 en oppdatert veiledning for håndtering av long covid i primærhelsetjenesten. Denne inneholder en konsis oppsummering av mulige tiltak, og kan være fin å dele med fastlegen ved behov.
 

Senfølgeklinikker

De ulike regionale helseforetakene ble i 2021 pålagt å opprette tverrfaglige regionale senfølgeklinikker, med oppgaven å utrede og diagnostisere pasienter med langvarige og komplekse senfølger.

De regionale helseforetakene skal alle ha opprettet tverrfaglige regionale senfølgeklinikker. Disse klinikkene skal utrede og diagnostisere pasienter som har langvarige og komplekse senfølger med et uttalt redusert funksjonsnivå. Her skal du møtes av et tverrfaglig team med relevant kompetanse. I tillegg til utredning og diagnostisering skal det legges en plan for et individuelt tilpasset opplegg for behandling og rehabilitering. 

Det er dessverre varierende hvor mye informasjon som er å finne på nett om de ulike senfølgeklinikkene, og Norsk Covidforening jobber med å finne ut mer.

Hvis du tror du trenger å komme til en regional senfølgeklinikk, er det fastlegen som henviser deg.

Her er den beste oversikten vi har klart å finne over de regionale senfølgeklinikkene og hvor de befinner seg:

Rehabilitering

Du har krav på rehabilitering hvis du har vedvarende funksjonsproblemer etter covid-19-sykdom. Det finnes rehabiliteringstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, og hva som er riktig for deg kommer an på hvordan du sliter.

Mange med senfølger opplever at rehabilitering kan være et sted der man får hjelp til å hanskes med situasjonen. Noen blir bedre, men det finnes også eksempler på syke som opplever forverring av en treningsbasert tilnærming. Vi oppfordrer derfor medlemmene våre, i samarbeid med legen, til å sette seg inn i fenomenet PEM/PESE (anstrengelsesutløst symptomforverring), som gjelder en andel av langtidssyke.

Infoark fra World Physiotherapy om fatigue og anstrengelsesutløst symptomforverring

Den nyeste versjonen av WHOs retningslinjer for klinisk håndtering av covid-19 inneholder egne anbefalinger for klinisk rehabilitering av pasienter med anstrengelsesutløst symptomforverring (side 113 i dokumentet).

En annen relativt utbredt senkomplikasjon som krever spesielle hensyn er POTS (postural ortostatisk takykardisyndrom). Regional kompetansetjeneste for rehabilitering har produsert en kort introduksjonsvideo om dette. Mange går dessverre unødvendig lenge før de oppdager at de har POTS, og blir noen ganger feildiagnostisert med andre tilstander.

 

Hvor skal man henvende seg for rehab?

Det er fastlegen som i hovedregel henviser til rehabilitering. Noen kommunale tilbud åpner for direkte henvendelser.

Du kan ringe ReHabiliteringstelefonen for å få informasjon og veiledning om hvilke tjenester og tilbud som finnes i den helseregionen du bor i. Nummeret er 800 300 61 og åpningstidene er mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
 

Snakke med andre i samme situasjon

Facebook-gruppen “COVID-19 Norge Langtidssyke” er et sted der rammede kan utveksle erfaringer. Norsk Covidforening har ingen direkte tilknytning til denne gruppen.
 

Kontaktinfo ved kriser

Nærmeste legevakt:
Telefon 116 117

Ved akutt fare for liv og helse:
Ring 113

Kirkens SOS:
22400040
https://www.kirkens-sos.no/

 

Ressurser
 
Mestring:

Om håndtering av utmattelse fra det svenske ergoterapiforbundet:
Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19

Praktiske brosjyrer fra LHLs lungeergoterapeuter:
Å komme seg etter covid-19
Energibesparende arbeidsmetoder - tips til hverdagen

Brosjyrer fra WHO:
Hjelp til mestring for senfølger etter covid-19  

Rehabilitation: self-management of long COVID for adolescents

Brosjyre om å returnere til jobb, fra det britiske ergoterapeutforbundet:
COVID-19 return to work guide       

Faktaark og -brosjyrer:

Generelt faktaark fra WHO

Informasjonsark fra World Physiotherapy
 

Kilder til mer kunnskap:

Kunnskapsoversikt fra svenske leger som selv er rammet:
www.langtidscovid.se

Innholdsrik formidling fra fysioterapeuter som selv er rammet:
https://longcovid.physio/
 

Guider og retningslinjer for helsepersonell:

WHOs oppdaterte kliniske retningslinjer:
Clinical management of COVID-19: Living guideline, 13 January 2023

BMJs oppdaterte veiledning for primærhelsetjenesten:
Long covid—an update for primary care | The BMJ

Tverrfaglig veiledning for utredning og behandling av barn og ungdom:
Multi-disciplinary collaborative consensus guidance statement on the assessment and treatment of postacute sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC) in children and adolescents