Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Covidforening, heretter kalt «Foreningen».

§ 2 Formål

Foreningen skal jobbe for:

• å bedre situasjonen til de som har blitt rammet av sykdommen covid-19 (herunder senskader), samt pårørende
• å øke kunnskap om, og forståelse for, covid-19 og senskader (Long Covid) i samfunnet, i helsevesenet, i akademia, samt blant politikere og myndigheter.

Ved å fremme:

• formidling av de rammedes erfaringer og interesser
• tilgang til støtte, behandling og rehabilitering
• et adekvat sosialt sikkerhetsnett for de som rammes
• forskning på årsaker, konsekvenser og behandling
• effektiv faglig oppdatering i helsevesenet

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle fysiske personer. Medlemskap oppnås etter at registrering er utført og eventuell medlemsavgift betalt.

§ 5 Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene

• Har rett til å delta i sammenkomster som arrangeres for medlemmene
• Har rett til informasjon om foreningens anliggender
• Skal følge foreningens vedtekter samt beslutninger som tas av styret
• Skal betale den årlige medlemskontingenten samt eventuelle øvrige avgifter som besluttes av foreningen
• Godkjenner gjennom sitt medlemskap at foreningen får behandle personopplysninger med formål å bedrive formålstjenlig virksomhet i samsvar med de til enhver tid gjeldende foreningsvedtekter og i samsvar med eventuelle øvrige vilkår for behandling av personopplysninger som besluttes av foreningen.

§ 6 Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig til Foreningens styre.

§ 7 Medlemskontigent

Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Ved oppstart er det en frivillig medlemsavgift på kr 100.

§ 8 Utestenging

Medlemmer eller styremedlemmer får ikke utestenges av foreningen av andre grunner enn uteblitt betaling av medlemskontingent i samsvar med årsmøtets bestemmelser, at de har motarbeidet foreningens virksomhet eller formål, eller alvorlig eller gjentatt skade på foreningens interesser.
Beslutning om utestenging gjøres enstemmig av styret eller, i tilfelle det er et styremedlem som utestenges, enstemmig av det øvrige styret. Beslutningen om utestenging kan ankes til årsmøtet.
Beslutning om utesenging får ikke meddeles før medlemmet eller styremedlemmet skriftlig har fått tatt del av de omstendighetene som har foranlediget spørsmålet om utestenging samt blitt gitt mulighet til å ytre seg i løpet av en viss tid, minst 7 dager.
I beslutningen skal grunngiving for utestengingen angis, samt hva medlemmet eller styremedlemmet kan gjøre for å anke beslutningen. Beslutningen skal meddeles den berørte skriftlig innen tre dager fra beslutningen tas.
Anke av styrets beslutning avgjøres av årsmøtet. I beslutningen skal det redegjøres for grunngivning for utestengelse. Beslutningen skal oppgis til den berørte innen 7 dager etter at beslutningen er tatt.

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer som har vært medlem i minst 30 dager har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Møtet skal holdes senest første desember hvert år.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.
Årsmøtet kan være fysisk eller digitalt.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

• behandle årsmelding
• behandle revidert regnskap
• behandle innkomne forslag
• fastsette kontingent
• vedta budsjett
velge

o leder og nestleder
o styremedlemmer
o kasserer
o varamedlemmer
o revisor

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen har et styre på 5 medlemmer, samt 1–3 varameldemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styrets sammensetning bør i den grad det er mulig gjenspeile det mangfold som finnes blant medlemmene.

Styret skal

• iverksette årsmøtebestemmelser
• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
• representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Signaturrett

Styret utsteder signaturrett.

§ 14 Valgkomité

Valgkomité består av tre til fem medlemmer.
Valgkomiteen velger selv en leder.
Hvis ikke valgkomiteens arbeid med å finne aktuelle styrekandidater har startet senest 3 måneder før årsmøtet, skal valgkomiteens leder ta initiativ til å sette i gang dette arbeidet.
Valgkomiteens leder holder oversikten over arbeidet.
Valgkomiteen sender en presentasjon av de nye styrekandidatene til styret.
Valgkomiteens innstilling sendes styret innen fristen for innkomne saker til årsmøtet.

§ 15 Revisjon

Revisor kan når som helst forlange å få fremlagt regnskap med bilag til kontroll.
Revisor skal årlig utarbeide en revisjonsrapport som skal vedlegges regnskapet for landsmøtet.

§ 16 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.