06.08.2023
Covid-19 som yrkessykdom

Covid-19 ble godkjent som yrkessykdom allerede i april 2020, med tilbakevirkende kraft til 1. mars 2020. Covid-19 er en yrkessykdom som skal likestilles med yrkesskade.

Forskrift om yrkessykdommer 
 

Hvem kan søke om å få covid-19 som yrkessykdom?

Det er ikke alle som kan søke om og få godkjent covid-19 som yrkessykdom. Det er utvalgte yrkesgrupper som kan søke NAV om godkjent yrkessykdom. Ifølge forskriften kan disse yrkesgruppene søke:

 

 • helsepersonell
 • personer som arbeider i laboratorium med smittestoff
 • personer som arbeider på sosialkontor, i medisinske og sosiale institusjoner (omfatter også barnehage og skole), barnehjem, aldershjem og lignende
 • utekontakter eller andre steder der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare

I tillegg til å være blant de utvalgte yrkesgruppene, er det to viktige kriterier som legges til grunn om du kan få godkjent covid-19 som yrkessykdom:

 • Du må være smittet på jobb og kunne bevise at det er sannsynlig at det var der du ble smittet. Det vil si at du må kunne bevise at det er mer sannsynlig at du ble smittet på jobb, enn utenfor jobben.
 • Smitten må ha gitt deg sykdom med alvorlige komplikasjoner, der du har fått behandling på sykehus, trenger oppfølging av spesialisthelsetjenesten (du er henvist videre fra fastlege til spesialist i fysisk eller psykisk helsehjelp, som krever mer enn det den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan tilby), eller du har fått medisinsk dokumentert svekket helse.

I april 2022 viste tall hentet fra NAV at kun 11,3 % av innsendte søknader om covid-19 som yrkessykdom har blitt godkjent. Den årsaken som gir flest avslag, er at sykdommen ikke har medført alvorlige komplikasjoner.

 

Slik melder du inn covid-19 som yrkessykdom 

For yrkesskader er det et krav at du må melde fra om skaden innen ett år etter at skaden skjedde. For yrkessykdom (covid-19) er kravet at du må melde fra innen ett år etter at du ble syk og ble klar over årsaken til sykdommen.

Du kan sende skademeldingen til NAV enten digitalt eller i posten.

Skademelding ved yrkesskade eller yrkessykdom - nav.no

Det er vanligvis arbeidsgivere som fyller ut skademeldingen (men hvis arbeidsgiver ikke vil sende den inn, kan du gjøre det selv). Oppgi arbeidsgivers forsikringsselskap og send kopi også til dem.
 

Hvis du får godkjent covid-19 som yrkessykdom

Hvis du får godkjent yrkessykdom fra NAV, har du  rett til å få dekket utgifter til helsetjenester. Du skal heller ikke betale egenandel når du er hos legen for ting som gjelder yrkessykdommen.

Les mer om rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade og yrkessykdom hos Helsenorge.no

Hvis NAV har godkjent en yrkessykdom og vurderer at yrkessykdommen er helt eller delvis årsaken til at du har nedsatt arbeidsevne, gjelder egne regler for AAP.
 

VIKTIG: Det ser ikke ut til at NAV alltid vurderer om yrkessykdommen er helt eller delvis årsaken til at arbeidsevnen er nedsatt. Om det er vurdert, så står dette på vedtaket når du får godkjent søknad om AAP. For veldig mange med covid-19 som godkjent yrkessykdom står ikke dette på vedtaket, og du må da selv kontakte NAV og be dem om å gjøre denne vurderingen. Det er flere grunner til at det er viktig at du får dem til å vurdere dette:

 • Hvis NAV vurderer at yrkessykdommen er helt eller delvis årsak til nedsatt arbeidsevne, så blir utbetalingen beregnet annerledes.
 • Hvis NAV vurderer at yrkessykdommen er helt eller delvis årsak til nedsatt arbeidsevne så kan du jobbe helt opp til 70 %, og fortsatt få AAP.
 • Hvis de vurderer at yrkessykdommen er helt eller delvis årsak til nedsatt arbeidsevne, er arbeidsgivers forsikringsselskap i mange tilfeller bundet av tariffavtaler (sjekk din tariffavtale) når det gjelder hvordan de skal utbetale erstatningen. 
   

Når det gjelder eventuell forsikring, er det viktig å merke seg at arbeidsgivers forsikringsselskap ikke er bundet av NAV sitt vedtak om godkjent yrkessykdom, og de kan selv velge om de mener at du oppfyller kriteriene for å få utbetalt forsikring.

Det kan ta lang tid å få en vurdering fra NAV om yrkessykdommen er helt eller delvis årsak til at du har nedsatt arbeidsevne. Du kan få avslag på yrkesskadefordeler. NAV legger saken frem for en rådgivende overlege (ROL) før de tar sin beslutning. Hvis du får avslag på yrkesskadefordeler, handler det ofte om at det mangler medisinsk dokumentasjon, eller at det mangler opplysninger om hvorvidt det kan være andre årsaker til at du har nedsatt arbeidsevne. Du kan klage på vedtaket.

Her er en sak om yrkesskadegrad på AAP og uføretrygd ved yrkesskade, skrevet av et advokatfirma